"Ra-Kurs" kommersiya təklifi

“RA” şirkəti öz işləmələri ilə və Rusiyanın və MDB ölkələrinin intellektual potensialının cəlb edilməsi ilə, təbabətin müxtəlif sahələrində ən səmərəli müasir müalicə və profilaktika texnologiyalarının, ümumi sağlamlaşdırılma, habelə psixo-emosional vəziyyətlərin diaqnostikası və korreksiyası texnologiyalarının dəstəklənməsi və irəliləməsi ilə fəal məşğul olur.

Müxtəlif asılılıq formalarının və psixosomatik xəstəliklərin diaqnostikasının, müalicəsinin və profilaktikasının avtomatlaşdırılmış “Ra-Kurs” aparat-kompüter kompleksi “RA” şirkətinin peşəkar baxımdan ən səmərəli və ən yüksək rentabelli kommersiya məhsuludur.

Asılılıqların “Ra-Kurs” kompleks müalicəsi metodu özlüyündə, 10 ildən artıq bir müddətdə praktiki istifadə və nəzəri işlənmələr ərzində bazasında yarandığı Alkoqol və nikotin asılılıqlarının kompleks müalicəsi metodunun, diaqnostik və müalicə imkanları baxımından əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilmiş nəticəsini təmsil edir.

Metod, insanın fiziologiyasının, ümumi terapiyanın, psixiatriyanın, psixologiyanın, psixofiziologiyanın, patofiziologiyanın, endokrinologiyanın fundamental nəzəriyyələrinə, bu sahələrdə ən yaxşı yerli və əcnəbi mütəxəssislərin, həm klassiklərin, həm də müasirlərin, əsərlərinin cəlb edilməsi ilə, əsaslanır.

Metodun nəzəri konsepsiyası, müalicəsində “Ra-Kurs” metodunun səmərəli şəkildə istifadə edildiyi bütün asılılıqların, vəziyyətlərin və xəstəliklərin meydana gəlməsi və inkişafı mexanizmlərini bir vahid bazaya gətirməyə imkan verir.

Verilən metodun müstəsna peşəkar səmərəliliyi müalicəvi təsirlərin, aşağıdakıların cəlb edilməsi ilə, optimal birləşməsindən istifadə edilməsi ilə şərtlənir:

 • Müasir təbabətin ən yeni texnologiyalarının və onun ən rasional metodlarının.
 • Minilliklər boyu yoxlanılmış insan orqanizminə təsir üsullarının.
 • Homeopatiyanın – ən dərin struktur səviyyələrində ən incə təsir təbabətinin.
 • Müasir psixiatriyanın, endokrinologiyanın və terapiyanın ən rasional metodlarının.
 • İnsan orqanizminin fiziologiyası sahəsində son kəşflərin.

Dəfələrlə digər metodlarla müvəffəqiyyətsiz müalicə olunmuş pasiyentlərdə dayanıqlı effektin əldə edilməsinə imkan verən ən yüksək peşəkar səmərəlilikdən başqa, “Ra-Kurs” metodu, hətta tibbi təhsili olmayan sahibkarlara belə, gəlirli tibbi biznesi “sıfırdan” başlamağa, habelə fəaliyyət göstərən tibb mərkəzlərində dövriyyənin on dəfələrlə artırılmasına və, həyata keçirilən müalicənin yüksək səmərəsinin nəticəsi kimi, onların reytinqlərinin dəfələrlə yüksəlməsinə imkan verən yüksək rentabelli kommersiya məhsuludur.

«Ra-Kurs» metodu, təbabətdə çox geniş yayılmış kimyəvi blokada, kodlaşdırılma və ya proqramlaşdırılma metodlarından, habelə asılılıqların psixoterapevtik metodlarından prinsipial şəkildə fərqlənir və pasiyentlə, kompüter araşdırması nəticəsində xüsusi olaraq seçilmiş allopatik və homeopatik müalicə, kvant terapiyası, HYT-terapiya, idraki psixoterapiya, TES-terapiya, refleksoterapiya və lazer punktuasiyası sxemlərinin müəyyən qaydada birləşməsinin istifadə edilməsi ilə işləməyi nəzərdə tutur.

«Ra-Kurs» metodundan aşağıdakı asılılıq formalarının və xəstəliklərin müalicəsi zamanı istifadə edilir

Kompüter proqramı

Müalicəvi-diaqnostik kompüter proqramı kompleksin başlıca tərkib hissələrindən biridir və hətta homeopatiya, refleksoterapiya və metodda istifadə olunan digər təsir metodları ilə tanış olmayan həkimə belə, işi aparmaq imkanı verir. Proqram, asılılıqların (xəstəliklərin) dərinləşdirilmiş diaqnostikası və pasiyentə müalicəvi təsirin göstərilməsi və onunla iş üçün ətraflı sxemlərin, habelə asılılıqların və xəstəliklərin profilaktikası sxemlərinin işlənib hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müalicə-diaqnostika proqramında 40-dan çox psixoloji testdən və obyektiv təhqiqat metodikalarından istifadə olunmuşdur ki, bu da işlənib hazırlanmış müalicə sxemlərinin yüksək obyektivliyini və səmərəliliyini təmin etməyə imkan verir.

Proqram aşağıdakıları həyata keçirir:

 • Asılılıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsini;
 • Pasiyentin psixosomatik konstitusiyasının qiymətləndirilməsini;
 • Onun temperamentinin, intellektinin, psixi və emosional vəziyyətinin və düzgün diaqnostika və müalicəvi təsir sxemlərinin işlənib hazırlanması üçün zəruri olan bir çox digər amillərin qiymətləndirilməsini;
 • Bu əsasda və cinsi, yaşı, qan qrupunu və müşayiətedici xəstəlikləri nəzərə almaqla, seansların ümumi sayı, müalicənin və kabinetdə müalicənin tövsiyə olunan müddəti də göstərilməklə, təsirin fərdi sxeminin tərtib edilməsini;
 • Homeopatik preparatların fərdi seçimini;
 • BAN (bioloji aktiv nöqtələr) təsir resepturasının fərdi seçimini;
 • Müalicəvi təsir növlərinin – kvant terapiyası, HYT-terapiya, TES-terapiya, elektropunktura, homeoterapiya – fərdi seçimini;
 • Artıq müalicə olunmuş pasiyentlərin ümumi sayının qeydiyyatını;
 • Pasiyentlərin kartoçkalarının, habelə ümumi kartotekanın formalaşdırılmasını;
 • Qeydiyyatdan keçmə funksiyasının yerinə yetirilməsini;
 • Özündə iş üçün zəruri olan bütün sorğu materiallarını, atlasları, illüstrasiyaları ehtiva edir.

Proqram, həmçinin, kabinetdə müalicə keçmiş hər bir pasiyent haqqında informasiyanın qorunub saxlandığı verilənlər bazasına malikdir. Bu isə:

 • Statistik informasiyanın avtomatik toplanması imkanını müəyyən edir;
 • Həkimin pasiyentlə işinin operativliyini yüksəldir;
 • Tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində yardım edir.

“RA” şirkəti ilə tərəfdaşlıq şəraitində iş kompüter proqramının, diaqnostika metodlarının və müalicə sxemlərinin təkmilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsi, habelə göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısının genişləndirilməsi məqsədi ilə, 12 ayda bir dəfədən az olmayaraq, daimi əsasda təzələnməsini nəzərdə tutur. Yenilənmiş versiyaların çatdırılması - françayzinq qovluğu çərçivəsində həyata keçirilir.

Diaqnostika metodları

“Ra-Kurs” metodunda, hər birinin qısa təsviri saytın müvafiq bölməsində əks olunmuş, 40-dan artıq diaqnostik metodikalardan istifadə edilir.

Müalicəvi təsir metodları

“Ra-Kurs” metodu, hər birinin təsviri saytın müvafiq bölməsində əks olunmuş, aşağıdakı müalicəvi təsirlərdən istifadə edir:

 1. Homeopatik terapiya
 2. TES-terapiya
 3. Kvant terapiyası
 4. HYT-terapiya
 5. Refleksoterapiya

Bu metodlardan müəyyən, kompüter diaqnostikası metodikalarının tətbiq edilməsi nəticəsində işlənib hazırlanmış sxemlər üzrə, maksimal dərəcədə səmərəli olan fərdi qaydada seçilmiş birləşmədə istifadə edilirlər.

Kompleksin komplektləşdirilməsi və ona xidmət edilməsi.

Avtomatlaşdırılmış aparat-kompüter kompleksinin dəyərini aşağıdakılar təşkil edirlər:

 • Tərəfdaşın regionunun ərazisində müəllif hüququnun (patentin) istifadə edilməsi haqqında müqavilə;
 • Tərəfdaşın dövlətinin ərazisində patentin qeydiyyatdan keçirilməsi;
 • Kompüter proqramının tərəfdaşın işlədiyi regionun dövlət dilinə tərcümə edilməsi;
 • “Ra-Kurs” brendindən istifadə hüququ;
 • Öz regionunda “Ra-Kurs” metodu ilə iş üçün tərəfdaşın eksklüziv hüquqları haqqında çatdırılma müqaviləsinə Əlavə. Regionun ərazisi razılaşdırılır;
 • “Ra-Kurs” kompüter proqramından istifadə edilməsi üçün lisenziya;
 • Tərəfdaşın dövlətində nümayəndəlik müqaviləsi;
 • Tərəfdaşın və onun əlaqələrinin nəzərə alınması ilə, ”RA” korporativ saytında tərəfdaşın səhifəsinin yaradılması;
 • Tərəfdaşın şirkətinin saytının yaradılması;
 • Tərəfdaşın şirkətinin “Ra-Kurs” tibb mərkəzləri şəbəkəsinin korporativ saytındaiştirakı;
 • Çatdırılma anında mövcud olan reklam materiallarının tam dəstinin təqdim edilməsi;
 • “Ra-Kurs” müalicəvi-diaqnostik kompüter proqramı;
 • “Ra-Kurs-N” müalicəvi-diaqnostik kompüter proqramı;
 • Kompüter proqramına xidmət edilməsi;
 • Kvant terapiyası aparatı;
 • HYT-terapiya aparatı;
 • TES-terapiya aparatı;
 • Döşəməyə qoyulan intellektual tərəzi; 
 • Tibbi kaliper;
 • Kompleksin Tərəfdaşın ərazisində, çatdırıldıqdan sonra, “RA” şirkətinin mütəxəssisinin gəlməsi ilə, quraşdırılması;
 • “RA” şirkətinin mütəxəssisinin Tərəfdaşın ərazisinə gəlməsi ilə, peşəkar təlimlənmə;
 • “RA” şirkətinin mütəxəssisinin Tərəfdaşın ərazisinə gəlməsi ilə, kompleksdən kommersiya məqsədi ilə istifadə edilməsinin öyrədilməsi;
 • Çatdırılma anında mövcud olan metodik materialların tam dəstinin təqdim edilməsi.

“Ra-Kurs” kompleksinin dəyəri

Göstərilən komplektləşdirilmənin və xidmətin tam həcmində - 73 500 $ təşkil edir.

Ödənişin formasından asılı olaraq, 20%-ə qədər güzəşt

Dövlətdə birinci tərəfdaşa – dövlətin ərazisində, tibbi mərkəzin tez bir zamanda özünü ödəməsi və əlavə gəlirin müddətsiz əldə edilməsi ilə, RA şirkətinin nümayəndəsi olmaq kimi iqtisadi baxımdan sərfəli təklif