Търговско предложение "Ра-Курс"

Компанията "РА" активно се занимава със собствени разработки и  привличане на интелектуален потенциал от Русия и държавите на СНД и внедряване на съвременните най-ефективни технологии за лечение и профилактика на заболявания в  различни области на медицината, с технологии за общо заздравяване, а също така и с диагностика и корекции на психо-емоционалните състояния.

Автоматизираният апаратно-компютърен комплекс за диагностика, лечение и профилактика на различните форми на зависимост и психосоматични заболявания “Ра-Курс” е най-ефективен в професионално отношение и най-високорентабилен търговски продукт на компанията “РА”.
Комплексният метод за лечение на зависимостите “Ра-Курс” представлява значително разширен по своите  диагностични и лечебни възможности Комплексен метод за лечение на алкохолна и никотинова зависимост, на чиято база той се е създавал в продължение на повече от 10 години практическо използване и теоретични разработки

Методът се базира на фундаменталните теории на човешката физиология, обща терапия, психиатрия, психология, психофизиология, патофизиология, ендокринология с привличане на трудовете на най-добри наши и чужди специалисти в тези области, както класици, така и съвременници.

Теоретичната концепция на метода позволява унифициране на механизмите за възникване и развитие на всички зависимости, състояния и заболявания, в лечението на които ефективно се използва метода “Ра-Курс”.

Изключителната професионална ефективност на метода е обусловена от използването на оптималните съчетания на лечебните въздействия с използването на:

 1. Най-новите технологии на съвременната медицина и нейните най-рационални методи.
 2. Методи на въздействие върху човешкия организъм, проверени от хилядолетия
 3. Хомеопатия – медицината на най-финото въздействие на най-дълбоките структурни равнища.
 4. Най-рационалните методи на съвременната психиатрия, ендокринология и терапия.
 5. Последните открития в областта на физиологията на човешкия организъм.

Освен високата професионална ефективност, позволяваща да се достигне стабилен ефект при пациентите, които неведнъж безрезултатно са се лекували с други методи,  методът “Ра-Курс” е високорентабелен търговски продукт, който позволява да се започне доходен медицински бизнес “от нулата” дори за предприемачите, нямащи медицинско образование, а също така в десетки пъти да се     увеличи  посещаването на работните медицински центрове и техният  рейтинг, като резултат на висока ефективност на провежданото лечение.

Методът “Ра-Курс” принципно се отличава от най-разпространените в медицината методи за химично блокиране, кодиране или програмиране, а също така от психотерапевтичните методи за лечение на  зависимости  и  предполага работа с пациент  с използване на специално подбраните в резултат на компютърно изследване схеми на алопатического и хомеопатично лечение, квантова терапия,  КВЧ-терапия, разсъдъчна психотерапия, ТЕС-терапия, рефлексотерапия и лазеропунктура в определено съчетание.

Методът “Ра-Курс” се използва при лечение на следните форми на зависимости и заболявания

Компютърна програма

Лечебно-диагностичната компютърна програма е една от основните части на комплекса и позволява  работа на лекар, дори незапознат с хомеопатия, рефлексотерапия и други методи за въздействие, използвани в метода. Програмата е предназначена за задълбочена диагностика на зависимостите (заболяванията) и разработване на  подробни схеми на лечебното въздействие и работа с пациента изобщо, а също така схемите за профилактика на зависимостите и заболяванията. В лечебно-диагностичната програма са задействани повече от 40 психологически тестове и методики за обективно изследване, което позволява осигуряването на висока обективност и ефективност на разработените лечебни схеми

Програмата осъществява

 • Оценка на степента на зависимост
 • Оценка на психосоматическата конституция на пациента
 • Оценка на неговия темперамент, интелект, психично, емоционално състояние и много други фактори, необходими за вярната диагностика и разработване на схемата за лечебно въздействие.
 • На тази основа и имайки предвид пола, възрастта, кръвната група и съпътстващите заболявания, съставяне на индивидуална схема на въздействие с посочване на общото количество сеанси, препоръчваната продължителност на лечението и наблюдаването в кабинета.
 • Индивидуално подбиране на хомеопатичните препарати
 • Индивидуално подбиране на рецептурата на въздействието на БАТ (биологически активни точки)
 • Индивидуално подбиране на видове лечебно въздействие – квантова, КВЧ, ТЕС терапия, електропунктура, хомеотерапия.
 • Отчитане на общото количество на лекуваните пациенти
 • Формира медицинска карта на пациентите, а също така и обща картотека
 • Изпълнява функциите на регистратурата
 • Съдържа всички необходими за работа справочници, атласи, илюстрации.

Програмата също така съдържа база на данните, съхраняваща информация за всеки пациент, минал през лечението в кабинета. Което:

 • Определя възможността на автоматично събиране на статистическа информация
 • Повишава оперативността на работа на лекаря с пациента
 • Помага провеждането на изследвания.

Работа в партньорство с компанията “РА” предвижда постоянно обновяване на компютърната програма не по-рядко от веднъж на 12 месеца с цел на съвършенствуване и задълбочаване методите на диагностиката и схемите на лечение и разширяване на списъка на извършваните медицински услуги. Доставяне на обновени версии – в рамките на франчайзинговия пакет

Методи на диагностика

В метода “Ра-Курс” се използва повече от 40 диагностични методики, краткото описание на всяка е отразено в съответствие с раздела на сайта

Методи на лечебното въздействие

Методът “Ра-Курс”  използва следните видове лечебни въздействия, описание на всеки от тях е  отразен в съответстващия раздел на сайта

 1. Хомеопатична терапия
 2. ТЕС-терапия
 3. Квантова терапия
 4. КВЧ-терапия
 5. Рефлексотерапия

Посочените методи се използват в определено, максимално ефективно, индивидуално подбрано съчетание по схеми, разработени в резултат на прилагане на компютърни диагностични  методики.

Комплектуване и обслужване на комплекса.

Цената на автоматизирания апаратно-компютърен комплекс включва:

 • Договор за използване на авторското право (патента) на територията на региона на партньора
 • Регистрация на патента на територията на държавата на партньора
 • Превод на компютърната програма на държавния език на региона на работата на партньора
 • Право за използване на бренда “Ра-Курс”
 • Приложение към договора за доставяне за ексклузивни права на партньора на работа с метода “Ра-Курс” в неговия регион. Територията на региона се обсъжда
 • Лицензия за използване  на компютърната програма “Ра-Курс”
 • Договор на представителството в държавата на партньора
 • Създаване на страницата на партньора на корпоративния сайт “РА” с оглед на пожеланията на партньора и неговите контакти
 • Създаване на сайта на компанията на партньора
 • Присъствие на компанията на партньора на корпоративния сайт Мрежа на медицинските центрове Ра-Курс
 • Предоставяне на пълния пакет на рекламни материали, с които се разполага в момент на доставката
 • Лечебно-диагностична компютърна програма “Ра-Курс”
 • Лечебно-диагностична компютърна програма “Ра-Курс-N”
 • Обслужване на  компютърна програма
 • Апарат за квантова терапия
 • Апарат за КВЧ-терапия
 • Апарат ТЕС-терапия
 • Интелектуален кантар за пода 
 • Медицински калипер
 • Монтиране  на комплекса след доставката  при пътуване на специалиста на компанията РА на територията на партньора.
 • Професионално обучение при пътуване на специалиста на компанията РА на територията на партньора
 • Обучаване на търговското използване на комплекса при пътуване на специалиста на компанията РА на територията на партньора.
 • Пълен пакет на методични материали, с които се разполага в момент на доставката

Цена на комплекса “Ра-Курс”

В пълния обем на посоченото комплектуване и обслужване съставя 73 500 $

Намаление до 20% в зависимост от начина на заплащане

На първия партньор в държавата се предоставя икономически изгодното предложение да бъде представител на компанията РА на територията на държавата с възможност за бърза покриване на медицинския център и безсрочно извличане на допълнителна печалба