"Ра-Курс" Коммерциялык сунушу

«РА» компаниясы өздүк иштеп чыгуулар менен жана Орусиянын жана КМШ өлкөлөрүнүн интеллектуалдык потенциалын тартуу менен жана жалпы айыктыруу медицинанын жана технологиянын ар кандай областарында оорулардын даарылоосунун жана ошондой эле психо-эмоциялык абалдарды диагностикасынын жана коррекциясынын өтө эффективдүү заманбап технологияларын илгертүү менен алектенет.

“Ра-Курс” көз карандуулуктун жана психосоматикалык оорулардын ар кандай формаларын диагностикасынын, даарылоосунун жана прафилактикасынын автоматташтырылганкан аппараттык- компьютердик комплекси профессионалдык планда абдан эффективдүү жана “РА” компаниясынын жогорку рентабелдүү коммерциялык продукту болуп эсептелет

“Ра-Курс”көз карандуулуктардын комплекстик даарылоо методу, диагностикалык жана даарылоо мүмкүнчүлүктөрү боюнча кыйла кеңейтилген Алкоголдук жана никотиндик көз карандуулуктарды даарылоосунун комплекстик методунун  өзү менен көрсөтөт. Анын негизинде практикалык колдонуунун жана теориялык иштеп чыгуулардан 10 жылдан көп аралыгында түзүлүп келген.

Метод адам физиолгоиясынын, жалпы терапиянын, психиатриянын, психологиянын, психофизиологиянын, патофизиологиянын, эндокринологиянын негизги теорияларына жана ушул областтарда классик жана ошондой эле замандаш мыкты ата мекендик жана чет өлкөлүк адистерди тартуу менен негизделген.

Методдун теориялык концепциясы  бардык көз карандуулуктардын, абалдардын жана оорулардын чыгышынын жана өнүгүшүнүн механизми астында бир базаны жакындатууга мүмкүндүк берет. Аларды даарылоодо “Ра-Курс” методу эффективдүү колдонулат.

Учурдагы методдун айрыкча профессионалдык эффективдүүлүгү даарылоочу таасилердин төмөнкүлөрүн тартуу менен оптималдуу айкалышын колдонууну шарт коёт:

 1. Заманбап медицинанын эң жаңы технологияларын жана анын өтө рационалдуу методдорун.
 2. Миң жыл менен текшерилген  адамдын организмине таасир берүүнүн ыкмаларын
 3. Медицинанын -гомеопатиялары- эң терең структуралык деңгээлдерге өтө ичке таасирлерди.
 4. Заманбап психиатриянын, эндокринологиянын жана терапиянын өтө рационалдуу методдорун.
 5. Адам организминин физиологиясынын областында акыркы ачылыштарын.

Эң жогорку профессионалдык эффективдүүлүктөн тышкары, башка методдор менен көп жолу даарыланган бейтаптарда стабилдүү эффектке жетүүсүнө мүмкүндүк берген “Ра-Курс” методу медициналык билими болбогон ишкерлерге да кирешелүү медициналык бизнести “көлдөн ” баштоого мүмкүндүк берген жана иштеп жаткан медициналык борборлорго кайрылууну он эсе көбөйтүп, жогорку эффективдүү даарылоо жүргүзүүнүн натыйжасы катары алардын рейтингин көп жолу көтөргөн жогорку рентабелдүү коммерциялык продукт.

 “Ра-Курс” методу медицинада эң жайылган химиялык блокаданын, коддоонун жана программалоонун методдорунан жана ошондой эле көз карандуулукту даарылоонун психотерапевдик методдордон принципиалдуу айырмаланат жана аллопатиялык жана гомеопатиялык даарылоонун, кванта терапииянын, ӨЖЖ-терапиянын, ой психотерапиянын, ТЭС-терапиянын, рефлекстиктерапиянын жана белгилүү айкалышта лазердикпунктураны компьютердик текшерүүнүн натыйжасында тандалып алынган атайын схемаларды колдонуу менен бейтап менен иштөөнү божомолдойт.

“Ра-Курс” методу төмөнкү көз карандуулуктардын жана оорулардын даарылоосуна киришет

Компьютердик программа

Даарылоочу –диагностикалык компьютердик программа комплекстин негизки түзүүчүлөрүнүн бири жана методдо колдонулган гомеотопия жана рефлексотерапия жана таасир этүүнүн башка методдору менен тааныш болбогон дарыгерге да иш жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Программа көз карандуулуктардын (оорулардын) тереңдетилген диагностикасы үчүн жана даарылоочу таасир берүүсүнүн толук схемаларын жана ошондой эле көз карандуулуктардын жана оорулардын прафилактикасынын схемаларын иштеп чыгуусуна арналган. Иштелип чыккан даарылоо схемаларынын жогорку эффективдүүлүгүн жана объективдүүлүгүн камсыз кылууга мүмкүндүк берген 40 көп психологиялык тесттер жана объективдүү текшерилүүнүн методикалары даарылоочу-диагностикалык программасына ишке киргизилген.

Программа иш жүзүнө ашырат

 • Көз карандуулуктун деңгээлинин балоосун
 • Бейтаптын психосоматикалык конституциясынын баалоосун
 • Анын темпераментин, интеллектин, психикалык, эмоциялык абалын жана туура диагностика жана даарылоочу тассир берүүсүнүн схемасын иштеп чыгуусуна керек болгон көп башка факторлорду баалосун.
 • Ушунун негизинде жынысты, жашты, кан группасын жана кошо жүргөн ооруларды эсепке алуу менен байкоонун сеанстардын жалпы санын, кабинетте сунушталган даарылоонун жана байкоонун узактыгын көрсөтүүсү менен таасир этүүнүн индивудуалдык схемасын түзүү.
 • Гомеопатиялык препараттардын индивидуалдык тандап алуусу
 • БАЧ рецептурасынын (биологиялык активдүү чекиттеринин) таасир этүүсүнүн индивидуалдык тандап алуусу
 • Даарылоочу таасир берүүсүнүн түрлөрүн – кванта, ӨЖЖ, ТЭС терапияны, электропунктураны, гомеотерапияны индивидуалдык тандап алуусу
 • Даарыланган бейтаптардын жалпы санын каттоосу
 • Бейтаптардын карточкаларын жана ошондой эле жалпы картотекаларды дайындайт.
 • Регистратуранын фукцияларын аткарат.
 • Иш үчүн керек болгон бардык маалымдамаларды, атластарды, иллюстрацияларды камтыйт.

Программанын ошондой эле кабинетте даарылоону өткөн ар бир бейтап тууралуу маалыматты сактаган маалыматтар базасы бар. Төмөнкүлөрдү аткарат:

 • Статистикалык маалыматты автоматтык жыйноосунун мүмкүндүгүн аныктайт
 • Дарыгер менен бейтаптын ишинин ыкчамдыгын жогорулатат
 • Изилдөө иштерин жүргүзүүгө жардам берет.

“РА” компаниясы менен өнөктөштүгүндөгү иш даарлылоонун жана көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын диагностика жана схемалар методдорун мыктылоо максаты менен компьютердик программаны 12 айдан кем эмес үзгүлтүксүз жаңыртуусун алдын ала караштырат. Франчайзингдик пакеттин чегинде- жаңыртылган нускаларды жеткирип берүүсү.

Диагностика методдору

“Ра-Курс”методунда сайттын ылайыктуу бөлүмүндө кыскача сүрөттөмөсү чагылдырылган 40 көп диагностикалык методикалар колдонулат

Даарылоочу таасир берүүнүн методдору

“Ра-Курс” методу ар бирөөнүн сүрөттөмөсү сайттын ылайыктуу бөлүмүндө чагылдырылган даарылоочу таасир берүүнүн кийинки түрлөрүн колдонот.

Учурдагы методдор компьютердик диагностикалык методикалардын колдонуусунун натыйжасында иштелип чыккан, аныкталган, максималдык эффективдүү индивидуалдуу тандалып алынган айкалыштагы схемалар боюнча колдонулат.

Комплекстин комплектациясы жана тейлөөсү.

Автоматташтырылган компьютердик комплексинин баасы түзөт:

 • Өнөктүн аймагынын территориясында автордук укукту (патент) колдонуу боюнча келишим
 • Өнөктүн мамлекетинин территориясында патенттин каттоосу
 • Компьютердик программаны өнөктүн ишинин аймагынын мамлекеттик тилине которулушу
 • “Ра-Курс” брендин колдонуу укугу
 • Өз аймагында “Ра-Курс” методу менен ишине өнөктүн экслюзивдүү укуктары тууралуу жеткирип берүү келишимине тиркеме. Аймактын территориясы сүйлөшүлөт
 • «Ра-Курс» компьютердик программасын колдонууга лицензия
 • Өнөктүн мамлекетинде өкүлчүлүктүн келишими
 • Өнөктүн каалоолорун жана анын катыштарын эске алуу менен “РА” корпоративдик сайтында өнөктүн барагын түзүү
 • Компаниянын өнөгүнүн сайтын түзүү
 • Компаниянын өнөгүнүн Ра-Курс медициналык борборлор тармагынын корпоративдүү сайтында болуусу
 • Жектирип берүү учурунда болгон жарнамалык материалдардын толук пакетте берүүсү
 • “Ра-Курс” даарылоочу диагностикалык компьютердик программасы
 • “Ра-Курс-N” даарылоочу диагностикалык компьютердик программасы
 • Компьютердик программанын тейлөөсү
 • Кванта терапиянын аппараты
 • ӨЖЖ-терапиянын аппараты
 • ТЭС-терапиянын аппараты
 • Полдогу интеллектулдык тараза 
 • Медициналык калипер
 • Өнөктүн территориясында РА компаниясынын адисинин чыгуусу менен жеткирүүсүнүн фактысы боюнча комплекстин монтажы.
 • Өнөктүн территориясында РА компаниясынын адисинин чыгуусу менен профессионалдык үйрөтүүсү
 • Өнөктүн территориясында РА компаниясынын адисинин чыгуусу менен комплекстин коммерциялык колдонуусуна үйрөтүүсү.
 • Жеткирип берүү учурнда болгон методикалык материалдардын толук пакети

“Ра-Курс” комплексинин баасы

Көрсөтүлгөн комплектациянын жана тейлөөнүн толук көлөмүндө 73 500 $ түзөт

Төлөмдүн формасына жараша 20% чейин арзандатуу

Мамлекеттеги биринчи өнөккө – экономикалык пайдалуу сунуш бул медициналык борбордун тез акталыш мүмкүнчүлүгү жана кошумча кирешенин мөөнөтсүз алуусу менен мамлекеттин территориясында РА компаниясынын өкүлү болуу.