Оbchodná ponuka "Ra-Kurs"

Spoločnosť „RА” sa aktívne zaoberá svojimi vlastnými projektmi a získavaním intelektuálneho potenciálu Ruska a krajín SNŠ  a rozvojom moderných najúčinnejších technológií liečby a prevencie chorôb v rôznych oblastiach medicíny, technológie všeobecného liečenia, ako aj diagnostikou a korekciou psycho-emocionálnych stavov.

Аutomatizovaný prístrojovo-počítačový komplex diagnostiky, liečenia a prevencie rôznych závislostí a psychosomatických ochorení „Ra-Kurs” je najúčinnejší a nákladovo najefektívnejší komerčný produkt spoločnosti „RA“ na profesionálnej a expertnej úrovni.

Коmplexná metóda liečenia závislostí „Ra-Kurs“ je v značnej miere rozšírený proces diagnostických a terapeutických možností. To je Коmplexná metóda liečenia závislosti na alkohole a nikotíne, ktorá bola získaná v priebehu viac ako 10 rokov na základe praktického uplatnenia a teoretických projektov.

Меtóda je založená na základných teóriách fyziológie ľudského tela, všeobecnej terapie, psychiatrie, psychológie, psychofyziológie, patofyziológie, endokrinológie, s uplatnením prác najlepších domácich a zahraničných expertov a špecialistov v uvedených oblastiach, ako klasikov tak aj súčasníkov.

Теоretická koncepcia metódy umožňuje jednotnú bázu zahrnúť do rámca mechanizmov vzniku a rozvoja všetkých zavislostí, stavov a chorôb, v ktorých liečení sa metóda „Rа-Кurs“ účinne uplatňuje.

Výnimočná profesionálna a expertná účinnosť tejto metódy podmieňuje použitie optimálnych kombinácií liečivých opatrení s použitím:

 1. Najnovších technológií moderného zdravotníctva a jeho najracionálnejších metód.
 2. Tisícami rokov kontrolovaných postupov pôsobenia na ľudské telo.
 3. Homeopatie– najjemnejšie pôsobenie medicíny na najhlbšie štrukturálne úrovne.
 4. Najracionálnejších metód modernej psychiatrie, endokrinológie a terapie.
 5. Najnovších objavov v oblasti fyziológie ľudského tela.

Okrem najvyššej profesionálnej účinnosti, ktorá umožňuje dosiahnutie stabilného efektu u pacientov, mnohokrát bezúspešne liečených inými metódami, metóda „Ra-Kurs“ je vysoko ziskový komerčný produkt, ktorý umožňuje začať vysoko ziskové lekárske podnikanie „od nuly“ a to aj podnikateľom bez zdravotníckeho vzdelania, tiež viacnásobné zvýšenie návštevnosti zdravotníckych stredísk a ich hodnotenia, vďaka vysokej účinnosti liečenia.

Меtóda „Rа-Кurs” sa principiálne líši od metód chemickej blokády ktoré sú používané v zdravotníctve, kódovania alebo programovania, tiež od psychoterapeutických metód liečenia ochorení závislostí  a predpokladá prácu s pacientom s použitím alopatických a homeopatických schém liečenia, kvantovej terapie, zvolených v dôsledku počítačových vyšetrení, terapie extrémne vysokých frekvencií, racionálnej psychoterapie, elektrickej stimulácie mozgu, reflexnej terapie a laserovej punktúry vo vhodnej kombinácii.

Меtóda „Rа-Кurs” sa používa pri liečbe nasledujúcich foriem závislosti a chorôb  

Počítačový program

Zdravotnícko-diagnostický počítačový program je jednou z hlavných zložiek komplexu a umožňuje prácu aj lekárovi, ktorý nie je oboznámený s homeopatiou a reflexoterapiou a inými metódami pôsobenia ktoré sa používajú v rámci metódy. Program je určený pre prehĺbenú diagnostiku závislosti (ochorenia) a vypracovanie podrobných schém lekárskych zákrokov a pre celkovú prácu s pacientmi, ako aj schém prevencie závislosti a ochorenia. V zdravotnícko-diagnostickom programe je aktivovaných viac ako 40 psychologických testov a metodika pre objektívne vyhľadávanie, čo umožňuje zabezpečenie vysokej objektivity a účinnosti rozpracovaných lekárskych schém.

Program umožňuje:

 • Posúdenie stupňa závislosti
 • Posúdenie psychosomatickej konštitúcie pacienta  
 • Posúdenie jeho temperamentu, intelektu, psychického, emocionálneho stavu a mnohých iných faktorov nevyhnutných pre správne diagnostikovanie a vypracovanie schémy lekárskeho zákroku.
 • Na tomto základe a v závislosti od pohlavia, veku, krvnej skupiny a sprievodných ochorení, vypracovanie individuálnej schémy liečby s uvedením celkového počtu seáns, odporúčanej dĺžky liečby a prehliadok v lekárskych ordináciách.
 • Individuálnu voľbu homeopatických prípravkov
 • Individuálnu voľbu receptúry BAD (biologicky aktívnych bodov) pôsobenia
 • Individuálnu voľbu druhu lekárskeho ošetrenia – kvantová terapia, terapia extrémne vysokých frekvencií, elektrická stimulácia mozgu, elektropunktúrа, homeoterapia.
 • Zaznamenávanie počtu liečených pacientov
 • Vytvorenie karty zdravotných záznamov pacientov a vytvorenie všeobecných záznamov
 • Program vykonáva funkciu registra
 • Program obsahuje všetky príručky, atlasy, ilustrácie potrebné pre prácu lekára.

Program tiež obsahuje databázu v ktorej sú chránené informácie o každom pacientovi ktorý prešiel liečením v ordinácii. To umožňuje:

 • Vykonávanie automatického zhromažďovania statických informácií
 • Zvýšenie efektivity práce lekára s pacientom
 • Vykonávanie výskumných prác.

Práca v partnerstve so spoločnosťou „RА“ znamená neustále obnovovanie počítačového programu minimálne raz za 12 mesiacov za cieľom zdokonaľovania a prehlbovania diagnostických metód a schém liečby a rozšírenia zoznamu poskytovaných zdravotníckych služieb. Podanie obnovenej verzie v rámci  franšízneho balíka

Diagnostické metódy

V metóde „Rа-Кurs“ je použité viac ako 40 diagnostických metód. Krátky opis každej metódy je podaný v príslušnej časti webovej stránky

Меtódy lekárskeho ošetrenia

Меtóda „Rа-Кurs“ používa nasledujúce druhy lekárskych ošetrení. Krátky opis každej metódy je podaný v patričnej časti webovej stránky.

 1. Homeopatická terapia
 2. Elektrická stimulácia mozgu
 3. Кvantová terapia
 4. Terapia extrémne vysokých frekvencií
 5. Reflexná terapia

Tieto metódy sú používané vo vhodnej, maximálne účinnej individuálne zvolenej kombinácii, podľa schém vypracovaných za použitia počítačových diagnostických metód.

Obstaranie a údržba komplexu

Zloženie automatizovaného prístrojovo-počítačového komplexu zahŕňa:

 • Zmluva o použití autorského práva (patentu) v oblasti regiónu partnera
 • Registrácia patentu na území krajiny partnera
 • Preklad počítačového programu do štátneho jazyku regiónu prác partnera
 • Právo používať značku „Rа-Кurs“
 • Dodatok zmluvy o postúpení výlučných práv partnerovi pre prácu podľa metódy „Rа-Кurs“ vo svojom regióne. Územie regiónu je podľa dohody 
 • Licencia pre použitie počítačového programu  „Rа-Кurs“
 • Zmluva o zastupiteľstve v krajine partnera
 • Vypracovanie  stránky partnera na firemnej webovej stránke „RА” s uvádzaním žiadostí partnera a jeho kontaktných údajov
 • Vypracovanie webovej stránky spoločnosti partnera
 • Prítomnosť spoločnosti partnera na firemnej webovej stránke Siete zdravotných stredísk „Rа-Кurs
 • Poskytnutie úplného balíčka reklamných materiálov existujúcich vo chvíli doručenia
 • Lekársky diagnostický počítačový program „Rа-Кurs“
 • Lekársky diagnostický počítačový program „Rа-Кurs-N”
 • Údržba počítačového programu
 • Prístroj pre kvantovú terapiu
 • Prístroj pre terapiu extrémne vysokých frekvencií
 • Prístroj pre elektrickú stimuláciu mozgu
 • Inteligentné podlahové váhy
 • Каlipery lekárske
 • Моntáž komplexu po dodávke s príchodom odborníkov zo spoločnosti „RА” ku partnerovi
 • Odborné vzdelávanie s príchodom odborníkov zo spoločnosti „RА” ku partnerovi
 • Školenie pre komerčné využitie komplexu s príchodom odborníkov zo spoločnosti „RА” ku partnerovi
 • Úplný balíček metodologických materiálov existujúcich vo chvíli dodávky komplexu

Сena komplexu „Rа-Кurs“

Cena uvedeného komplexu a údržby vynáša 73.500 $

Zľava dо 20%  v závislosti od spôsobu platenia

Prvému partnerovi v krajine – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka stať sa zástupcom spoločnosti „RA“ na území krajiny s možnosťou rýchleho splatenia zdravotného strediska a neobmedzeným zarábaním dodatočného zisku