"Ra-Kurs" täjirçilik teklibi

"RA" kompaniýasy öz içinde işläp taýýarlamalar, Russiýanyň we GDA ýurtlaryň intellektual mümkinçiliklerini çekmek , lukmançylygyň dürli ugurlarynda döwrebap we ýokary netijeli kesel bejeriş we öňüni alyş tehnologiýalary, umumy saglygy dikeldiş tehnologiýalary, şeýle hem psihiki we duýgy ýagdaýlarynyň diagnostikasy etmek hem-de olary düzeetmeginiň tehnologiýalaryny öňe sürmek boýunça işler alyp barýar.

Dürli görnüşlerdäki garaşlylyklaryň we psihosomatik keselleriň diagnostikasyny, bejerişini we öňüni alyşyny berjaý etmek üçin kompýuter enjamlary bilen awtomatizirlenen “Ra-Kurs” toplumy hünär ugry boýunça iň netijeli hem-de “RA” kompaniýasynyň özüni ödeýän iň gowy söwda önümi bolup durýar.

Garaşlylyklary toplumlaýyn bejeriş “Ra-Kurs” usulyýeti diagnostika we bejeriş taýdan uly mümkinçiliklere eýedir we aklogol hem-de nikotin garaşlylyklary bejermegiň toplumlaýyn usulyýeti , esasynda 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda nazaryýet we usulyýet tejribesine laýyklykda işlenip düzüldi

Bu usulyýet adamlaryň fiziologiýasynyň fundamental nazaryýetine, umumy terapiýa, pshihiatriýa, psihologiýa, psihofiziologiýa, patofiziologiýa, endokrinologiýa esaslanýar we ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtly klassyklar bilen döwrebap hünärmenleriň iň gowularynyň zähmeti siňdirilendir.

Nazaryýet taýdan usulyýetiň konsepsiýasy bir esasy ähli garaşlylyklaryň, ýagdaýlaryň we keselleriň döreýiş we kämilleşiş mehanizmlerine eltmäge mümkinçilik berýär we olaryň bejerilmeginde “Ra-Kurs” usulyýeti netijeli ulanylýar.

Bu usulyýetiň aýratyn netijeligi gazanmak üçin bejeriş täsirlerini we aşakdakylary ulanmak bilen gazanyp bolýar:

 1. Döwrebap lukmançylygyň iň täze tehnologiýalaryny we onuň iň rasional usulyýetlerini ulanmak.
 2. Adam organizmine täsir etmegiň müňýyllyklaryň dowamynda barlanan usulyýetleri ulanmak
 3. Gomeopatýa – iň çuňňur gurluş derejelerinde lukmançylygyň täsir ediş usulyýeti.
 4. Döwrebap psihiatriýa, endokrinologiýa we terapiýanyň iň netijeli usulyýetlerini ulanmak.
 5. Adam organizminiň fiziologiýasynda açylan soňky täzelikler.

Beýleki usulyýetler arkaly köp gezek bejeriş alan pasiýentlerde ygtybarly netijeligi iň ýokary derejede gazanmaga mümkinçilik döredýändiginden başga, "Ra-Kurs" usulyýeti ýokary derejede girdeýjili söwda önümi bolup durýar we lukmançylyk bilimi bolmaýan telekeçilere hem başdan-aýak düşenwüntli lukmançylyk işine başlamaga, şeýle hem işleýän lukmançylyk merkezlerine ýüz tutýanlaryň sanyny onlarça esse artdyrmaga we geçirilýän bejerginiň ýokary netijeligi esasynda olaryň abraýynyň artmagyna mümkinçilik berýär.

“Ra-Kurs” usulyýeti lukmançylyk usulyýetinde giňden ulanylýan himiki blokada, kodirlemek ýa-da programmirlemek, şeýle hem garaşlylygy bejermegiň psihoterapewtiki usulyýetlerinden düýpli tapawutlanýar we pasient bilen kompýuter barlagy arkaly saýlanan ýörite allopatik we gomeopatik bejeriş shemalary, kwant terapiýasy, iňňan ýokary ýygylyk terapiýasy, huş psihoterapiýasy, transkranial elektrik stimulýasiýasynyň terapiýasy, refleksoterapiýa we lazeropunkturany ýörite utgaşykda ulanmak arkaly işlemekligi göz öňünde tutýar.

“Ra-Kurs” usulyýeti aşakdaky garaşlylyklar we keseller bejerilende ulanylýar   

Kompýuter programmasy

Bejeriş we diagnostika maksatly kompýuter programmasy toplumyň esasy bölekleriniň biri bolup durýar we usulyýetde ulanylýan gomepatiýa, refleksoterapiýa we beýleki täsir ediş usulyýetleri bilen tanyş bolmadyk lukmana hem işlemek mümkinçiligini berýär. Programma garaşlylygyň (keselleriň) düýpli diagnostikasy we bejeriş täsirli shemalary işläp düzmek hem-de pasient bilen işlemek, şeýle hem garaşlylyklaryň we keselleriň öňüni alyş shemalary işläp düzmek üçin niýetlenendir. Bejeriş we diagnostika programmada 40-dan gowrak psihologik test we obýektiw barlaglaryň usulyýeteri ulanyldy , bu hem işlenip düzülen bejeriş shemalaryň ýokary derejede obýektiw we netijeli bolmaklygyny üpjün edýär.

Programma arkaly şular edip bolýar:

 • Garaşlylyk derejesine baha bermek
 • Pasientiň psihomatiki konstitusiýasyna baha bermek
 • Dogry diagnostika we bejeriş täsirleriniň shemasyny işläň düzmäge zerur bolan onuň sabyrlylygyna, aňyýetine, psihikasyna, duýgy ýagdaýyny we birnäçe başga faktorlara baha bermek.
 • Bu esasda we jynsyýeti, ýaşyny, gan toparyny we beýleki kesellerini göz öňünde tutup seanslaryň umumy sanyny, bejerişiň maslahat berilýän dowamlylygyny we kabinetdäki gözegçiligiň dowamlylygyny görkezmek bilen täsir edişiň indiwidual shemasyny düzmek.
 • Gomeopatiki derman serişdeleriň indiwidual saýlanmagy
 • Täsir edişiň BIN-niň (biologiki işjeň nokatlar) indiwidual resepturany saýlamak
 • Bejeriş täsirleriniň görnüşlerini indiwidual saýlamak – kwant, iňňan ýokary ýygylyk, transkranial elektrik stimulýasiýasynyň terapiýasy, elektropunktura, gometerapiýa.
 • bejergi alan pasientleriň umumy sanyny ýöretmek
 • Pasientleriň kartoçkalaryny, şeýle hem umumy kartotekany emele getirýär
 • Hasaba alyş funksiýasyny berjaý edýär
 • Iş üçin gerek bolan ähli maglumatlary, atlaslary, illýustrasiýalary öz içinde jemleýär

Programmanyň düzüminde kabinetde bejergi alan her bir pasient barada maglumat saklaýan maglumatlar binýady hem bar. Bu hem:

 • Statistiki maglumatlary awtomatik ýygnamak mümkinçiligini berýär
 • Lukmanyň pasient bilen işlemegindäki netijeligini artdyrýar
 • Ylmy barlag işleri geçirmekde kömek berýär

“RA” kompaniýasy bilen käredeş hökmünde işleşilende diagnostika usulyýetlerini we bejeriş shemalaryny kämilleşdirmek we çuňlaşdyrmak, şeýle hem üpjün edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň sanawyny artdyrmak maksady bilen azyndan 12 aýda bir gezek kompýuter programmasyny täzelemek hem göz öňünde tutulýar. Täzelenen wersiýalary üpjün etmek – françaýzing paketiniň çäklerinde

Diagnostika usulyýetleri

“Ra-Kurs” usulyýetinde saýtyň degişli bölüminde her biri üçin gysgaça düşündüriş berilýän 40-dan gowrak diagnostika usulyýetleri ulanylýar

Bejeriş täsirleriniň usulyýetleri

“Ra-Kurs” usulyýetinde saýtyň degişli bölüminde her biri üçin gysgaça düşündüriş berilýän aşakdaky bejeriş täsirleriniň görnüşleri ulanylýar

 1. Gomeopatiki terapiýa
 2. Transkranial elektrik stimulýasiýasynyň terapiýasy
 3. Kwant terapiýasy
 4. Iňňan ýokary ýygylyk terapiýasy
 5. Refleksoterapiýa

Bu usulyýetler kompýuter arkaly diagnostika usulyýeterini ulanmak bilen işlenip düzülen, şeýle hem aýratyn saýlanan we iň ýokary derejede täsirli bolan shemalar boýunça ulanylýar

Kompleksiň enjamlaşdyrylmagy we oňa hyzmat edilmegi

Kompýuter arkaly awtomatizirlenen enjamly kompleksiň bahasyna şular girýär:

 • Kärdeşiň sebitiniň çäklerinde awtorlyk hukugy (patenti) ulanmak boýunça şertnama
 • Kärdeşiň ýurdunyň çäklerinde patentiň hasaba alynmagy
 • Kompýuter programmasynyň dilini kärdeşiň işleýän ýerindäki döwlet diline terjime edilmegi
 • "Ra-Kurs" brendini ulanmak hukugy
 • Kärdeşiň öz sebitinde "Ra-Kurs" usulyýeti boýunça işlemegi üçin ýörite hukuklary barada üpjün ediş şertnamasyna goşundy Sebitiň araçäkleri ylalaşylmaly
 • "Ra-Kurs" kompýuter programmasyny ulanmak üçin lisenziýa
 • Kärdeşiň ýurdunda wekilçilik şertnamasy
 • Kärdeşiň islegleri we şertnamasy göz öňünde tutulyp “RA” korporatiw saýtynda kärdeş üçin sahypa döretmek
 • Kärdeşiň kompaniýasynyň saýtyny emele getirmek
 • Kärdeşiň kompaniýasynyň Ra-Kurs lukmançylyk merkezleriniň tory boýunça korporatiw saýtynda bolmagy
 • Üpjün edilen wagtynda elde bar bolan mahabat materiallaryny doly göwrümde üpjün etmek
 • Bejeriş we diagnostika boýunça "Ra-Kurs" kompýuter programmasy
 • Bejeriş we diagnostika boýunça "Ra-Kurs-N" kompýuter programmasy
 • Kompýuter programmasyna hyzmat etmek
 • Kwant terapiýasynyň enjamy
 • Iňňan ýokary ýygylyk terapiýasynyň enjamy
 • Transkranial elektrik stimulýasiýa terapiýasynyň enjamy
 • Ýere goýulýan intellektual tereziler 
 • Lukmançylyk kaliperi
 • Üpjün edileninden soň kärdeşiň ýerine RA kompaniýasynyň hünärmenini ibermek bilen kompleksi gurnamak
 • Kärdeşiň ýerine RA kompaniýasynyň hünärmenini ibermek bilen okuw okatmak
 • Kärdeşiň ýerine RA kompaniýasynyň hünärmenini ibermek bilen kompleksi täjirçilik maksatly ulanmak boýunça okatmak
 • Üpjün edilen wagtynda elde bar bolan usulyýet materiallaryny doly göwrümde bermek

"Ra-Kurs" toplumynyň bahasy

Görkezilen toplumlary doly göwrümde üpjün etmek we hyzmat etmek 73 500 $

Töleg görnüşine baglylykda 20% çenli arzanladyş

Ýurtdaky ilkinji kärdeşe - şol ýurduň çäklerinde lukmançylyk merkeziň puluny çalt ödemek we möhletsiz goşmaça girdeýji almak mümkinçiligi bilen RA kompaniýanyň wekili bolmaklyk ykdysady taýdan amatly teklipdir