ფრანჩაიზინგის წინადადება

 • ყოველთვიური მოგება $ 5 000-დან 25 000-მდე.
 • ხარჯების ამოღება 10 თვემდე
 • სრული ინვესტიციები $ 110 000-მდე
 • ამოქმედების ვადები გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან - 90 დღემდე
 • სათავსო 65-დან 120 კვ.მ-მდე.
 • სპეციალურ განათლებას და უნარებს არ საჭიროებს
 • სრული შენატანი („რა-კურს“-ის აპარატულ-პროგრამული კომპლექსის ღირებულება) $73 500
 • თითოეულ პარტნიორს გადაეცემა „რა-კურს“-ის მეთოდის, ბრენდის და კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების ექსკლუზიური უფლება ბიზნესის წარმოების რეგიონში
 • როიალთი $1000 თვეში.
 • როიალთის გადახდების გადავადება 10 თვემდე სტარტის მომენტიდან ფრანჩაიზინგული პაკეტის სრული მოცულობის მიწოდების შემდეგ

სამედიცინო სისტემა „რა-კურსი“ აფართოებს ავტომატიზებული კომპიუტერული აპარატულ-პროგრამული კომპლექსის „რა-კურს“-ის საფუძველზე დამოკიდებულებების, მდგომარეობების და დაავადებების სხვადასხვა ფორმების მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და პროფილაქტიკის ცენტრების თავის ქსელს.

ჩვენს სამედიცინო ცენტრებშიტარდება ალკოჰოლური, ნიკოტინური, საკვები, ინტერნეტ, სათამაშო დამოკიდებულებების, ტოქსიკომანიის, ანორექსიის, ნარკომანიის, დეპრესიის, ნევროზების, სხვა მდგომარეობების და დაავადებების აპარატული დიაგნოსტიკა და ეფექტური კომპლექსური მკურნალობა „რა-კურს“-ის მეთოდით.

„რა-კურს“-ის მეთოდი შემუშავებული იქნა ალკოჰოლური და ნიკოტინური დამოკიდებულების მკურნალობის კომპლექსური მეთოდის საფუძველზე (პატენტი 2145888, 27.02.2000) და წარმოადგენს მისი განვითარებისა და გაფართოების შედეგს პრაქტიკული გამოყენებისას ათზე მეტი წლის განმავლობაში. მეთოდი ეფუძნება კვანტური, მათ შორის, ლაზერული თერაპიის, მიკროტალღური რეზონანსული თერაპიის, რეფლექსოთერაპიის. TES-თერაპიის და ჰომეოპათიის შეხამებას.

„რა-კურსი“ აერთიანებს როგორც ძველი აღმოსავლური პრაქტიკების ელემენტებს, ასევე მაღალი ტექნოლოგიების უკანასკნელ მიღწევებს..
მეთოდი „რა-კურსი“ ეფექტურად გამოიყენება

დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პროფილაქტიკისთვის

მეთოდის უპირატესობები და განსხვავებები:

 • უნიკალური ეფექტურობა ნარკოლოგიისთვის - მკურნალობაგავლილი პაციენტების 85%-ის გამოჯანმრთელება;
 • შემდგომში ალკოჰოლის დოზირებული გამოყენების შესაძლებლობა რეციდივის საშიშროების გარეშე;
 • ალკოჰოლიზმის ყველა ფორმის, მათ შორის, ლუდის, ქალთა და მოზარდების ალკოჰოლიზმის მკურნალობა;
 • მკურნალობის შედეგად ფსიქიკაზე უარყოფითი ზემოქმედების, პიროვნული ცვლილებების არარსებობა;
 • სათამაშო, კომპიუტერული, საკვებზე და ნარკოტიკული დამოკიდებულების რადიკალური მკურნალობა ობიექტური ზემოქმედების მეთოდებით;
 • დამოკიდებულებებისგან განკურნების უვადო გარანტიების გაცემა;
 • ინდივიდუალური მიდგომა უამრავი ფაქტორისა და თითოეული პაციენტის თავისებურებების გათვალისწინებით;
 • შინაგანი დაავადებების პარალელური მკურნალობა;
 • ხელმისაწვდომობა - მკურნალობის არა მაღალი ფასი, ეტაპობრივი გადახდის შესაძლებლობა.

კომერციული წინადადება

გთავაზობთ მონაწილეობა მიიღოთ დამოკიდებულებების სხვადასხვა ფორმებთან ბრძოლის ევროპული მასშტაბის ქსელური პროგრამის განვითარების პროექტში.

საქმის მორალური გამართლება, სამედიცინო ტექნოლოგიების მეცნიერული დასაბუთება, რენტაბელობის მაღალი მაჩვენებლები (700%-მდე წელიწადში), დაბალი კონკურენცია სეგმენტში, განვითარების ფართო პერსპექტივები ჩვენს წინადადებას უნიკალურს ხდის.

საკუთარი სამედიცინო ცენტრის გასახსნელად გადმოგეცემათ აუცილებელი ცოდნის, ტექნოლოგიების, მეთოდიკის, მოწყობილობებისა და პრეპარატების სრული ნაკრები. პარტნიორს არ მოეთხოვება სპეციალური ცოდნა და უნარები. გახსნის, ფუნქციონირების დაწყებისა და შემდგომი მუშაობის ყველა ეტაპზე უზრუნველყოფილია პარტნიორის ბიზნესის ყოველმხრივი მხარდაჭერა:

 • სამედიცინო ცენტრის გახსნის მოსამზადებელ ეტაპზე მხარდაჭერისა და დახმარების სრული კომპლექსი: დახმარება შენობის, პერსონალის შერჩევისას, დახმარება ლიცენზირებაში, აღჭურვასა და სარეკლამო მასალების გადმოცემაში.
 • ცენტრალიზებული სარეკლამო განვითარება, დამისამართებული სარეკლამო მხარდაჭერა, პარტნიორის სამედიცინო ცენტრებში რეგიონალური პაციენტების პირდაპირი გადამისამართება.
 • კომპიუტერული პროგრამის მომსახურება და მისი განახლება ახალი შესაძლებლობებისა და ტექნოლოგიების წარმოშობის, გაწეული სამედიცინო მომსახურების სახეობების ჩამონათვალის ზრდის პარალელურად.
 • სამედიცინო ცენტრის კომპლექტაციის გაფართოება ახალი შესაძლებლობების და ტექნოლოგიების წარმოშობის პარალელურად, გაწეული სამედიცინო მომსახურების ჩამონათვალის გაფართოებით.
 • რეგიონალური სამედიცინო ცენტრების პერსონალის სწავლება, ატესტაცია და კვალიფიკაციის ამაღლება.
 • სამედიცინო ტექნოლოგიების, აპარატურის და პრეპარატების შესახებ ონლაინ კონსულტაციები და ტექნიკური მხარდაჭერა, კონსულტაციები რთული პაციენტების მართვის, ბიზნესის მართვისა და ოპტიმიზაციის თაობაზე.

პროექტის ეკონომიკური მაჩვენებლები

 • სასტარტო ინვესტიციების მოცულობა: $ 100 000 – 110 000.
 • სასტარტო ინვესტიციების მოცულობა მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებისთვის: $ 73 500-დან
 • გეგმიური შემოსავალი: $ 5 000 – 25 000-დან თვეში
 • ხარჯების ამოღება 10 თვემდე

ბიზნესის არაწამგებიანობა უზრუნველყოფილია კაბინეტის მხოლოდ 20%-იანი დატვირთვის პირობებში!

ჩვენი წინადადების უპირატესობების

 • შემოსავლების და რენტაბელობის მაღალი მაჩვენებლები მინიმალური რისკების პირობებში:
  • დაბალი კონკურენცია ალკოჰოლიზმის და სხვა სახის დამოკიდებულებების მკურნალობის კომპლექსური სისტემური მკურნალობის სეგმენტში.
  • რიგი დამოკიდებულებების მკურნალობაში „რა-კურს“-ის მეთოდს კონკურენტები არ ჰყავს.
  • კონკურენციის არსებობისას, მაგალითად, ალკოჰოლიზმის მკურნალობაში - კონკურენტების პროგრამები 2,5-4-ჯერ უფრო ძვირია.
  • კონკურენტებს არ გააჩნიათ ქსელები და ჯვარედინი სარეკლამო მხარდაჭერა.
  • კონკურენტები არ იძლევიან გარანტიებს.
  • კონკურენტების მეთოდიკას არ გააჩნია პროფილაქტიკის პროგრამები.
  • „რა“-ს ყველა პარტნიორი იღებს ექსკლუზიურ უფლებებს „რა-კურს“-ის ბრენდის და ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ბიზნესის წარმოების რეგიონში.
  • ყოველთვიურმა მოგებამ შესაძლოა გადააჭარბოს ინვესტიციების 50%-ს!
  • პროექტი მდგრადია მაკროეკონომიკაში მომხდარი ნეგატიური ცვლილებების მიმართაც: კრიზისულ ვითარებაში მოთხოვნილება მხოლოდ იზრდება.
  • შემმოწმებელი ორგანოები ლოიალურნი არიან სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ. პროექტი შეესაბამება სახელმწიფო ინტერესებს და ეკონომიკის განვითარების ამოცანებს: ინოვაციების დანერგვა მცირე ბიზნესში.
 • არ საჭიროებს სპეციალურ უნარებს, გამოცდილებას, აქტივებს.
 • მარკეტინგის ეფექტური და მოცულობითი პროგრამა:
  • ყველა მომართვა თქვენი რეგიონიდან, რა თქმა უნდა, გადმომისამართდება თქვენს სამედიცინო ცენტრში.
  • კონკრეტულად თქვენი კომპანიის ცენტრალიზებული რეკლამა ინტერნეტში.
  • სამედიცინო ცენტრების სისტემის ყველა მონაწილის ერთობლივი ჯვარედინი რეკლამა
 • მხარდაჭერის ჩვენი პროგრამა აგაცილებთ ყველა პრობლემას. ჩვენ თქვენი წარმატება გვსურს. გასწავლით ყველაფერს. გაჩვენებთ ყველაფერს.
  გადმოგცემთ ყველაფერს, მივიღებთ მონაწილეობას. მოგცემთ რჩევებს ყველა ეტაპზე.

კომპანიის შესახებ

კომპანია „რა“ რუსეთის, დსთ-ის და ევროპის სამედიცინო ბაზრებზე მუშაობს 2004 წლიდან. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი ეტაპებია:

 • ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება და დანერგვა მედიცინისა და გაჯანსაღების სფეროში.
 • დსთ-ის ქვეყნების სამეცნიერო სამედიცინო და ეკონომიკური პოტენციალის მოზიდვა უახლესი სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მეთოდიკების შესაქმნელად, სამედიცინო ბიზნესის წარმატებული სტარტისა და მართვის სქემების შემუშავება.
 • ინოვაციური სიახლეების დანერგვა, რომლებიც საშუალებას იძლევიან დაიძლიოს კონკურენცია სამედიცინო და გამაჯანსაღებელი მომსახურების ბაზარზე, როგორც პროფესიონალური, ასევე კომერციული თვალსაზრისით.
 • კომერციული სამედიცინო კაბინეტების და დაწესებულებების „ნულიდან“ ორგანიზაციის თაობაზე კონსალტინგური მომსახურების სრული ნაკრები ყველა აუცილებელი დოკუმენტაციისა და გათვლების ჩათვლით.
 • კონსალტინგური მომსახურების სრული ნაკრები სამედიცინო ბიზნესის მართვისა და განვითარების, ასევე ახალი მიმართულებების დანერგვის თაობაზე,
 • თანამედროვე სამედიცინო და კოსმეტოლოგიური მოწყობილობების მიწოდება.

კომპანია“რა“-ს პროდუქტები ორიენტირებულია, პირველ რიგში, კომერციულ სამედიცინო სტრუქტურებზე, ასევე მეწარმეებზე, რომელთაც სამედიცინო ბიზნესის გახსნა სურთ „ნულიდან“.

 • კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ტექნოლოგიები და მოწყობილობა უაღრესად ეფექტურია, უპირველეს ყოვლისა, პროფესიონალური თვალსაზრისით.
 • ჩვენ გთავაზობთ პარტნიორებთან მუშაობის მოქნილ სქემას მათი სურვილებისა და რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინებით.
 • ჩვენ ვიძლევით რეკომენდაციებს სამედიცინო ბიზნესის მიმართულების არჩევის და მთლიანად მისი ორგანიზების მიზანშეწონილობის შესახებ ყოველი კონკრეტული რეგიონისთვის.
 • შემოთავაზებისთვის ჩვენ ვარჩევთ ყველაზე მეტად რენტაბელურ პროდუქტებს, რომელთაც შეუძლიათ მაქსიმალურად სწრაფად აანაზღაურონ ხარჯები და მოიტანონ მაქსიმალური მოგება.
 • ჩვენი კომპანიის მიერ შემოთავაზებული პროდუქტების ფასები არ აღემატება მწარმოებლის ფასებს, ხშირად კი ტვირთბრუნვის მოცულობის ხარჯზე ნაკლებიც კი არის.

ჩვენ გთავაზობთ საქმიანობის შემოწმებულ და ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებებს პროფესიულ, ფინანსურ და საიმიჯო თვალსაზრისით. კომპანია შპს „რა“-სთან ერთად თქვენი ფინანსური წარმატება დაპროგრამებულია!

ფრანჩაიზინგული წინადადების კომერციული ასპექტები

 • ფნარშიზის დასახელება: დამოკიდებულებების, მდგომარეობების და დაავადებების სხვადასხვა ფორმების მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და პროფილაქტიკის სამედიცინო ცენტრების ქსელი ავტომატიზებული კომპიუტერული აპარატულ-პროგრამული კომპლექსის „რა-კურს“-ის საფუძველზე „რა-კურს“-ის მეთოდით.
 • სამკურნალო-დიაგნოსტიკური კომპიუტერული კომპლექსის ღირებულებს $ 73 500.
 • როიალთი $ 1000 თვეში
 • როიალთის გადახდების გადავადება 10 თვემდე სტარტის მომენტიდან ფრანჩაიზინგული პაკეტის სრული მოცულობის მიწოდებით
 • ხარჯების ანაზღაურების ვადა 10 თვემდე
 • სასტარტო ინვესტიციები $ 100 000-დან $ 110 000-მდე თვეში
 • სასტარტო ინვესტიციები მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებისთვის $ 73 500
 • ფრანჩაიზინგული პაკეტი შეიცავს:
  • ავტომატიზებული კომპიუტერული აპარატულ-პროგრამული კომპლექსი „რა-კურსი“
  • პატენტების გამოყენების უფლება
  • პარტნიორის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე პატენტის რეგისტრაცია
  • „რა-კურს“-ის კომპიუტერული პროგრამის თარგმნა პარტნიორის საქმიანობის რეგიონის სახელმწიფო ენაზე
  • ბიზნესის წარმოების ტერიტორიაზე ამ მეთოდით მუშაობის ექსკლუზიური უფლების გარანტია
  • „რა-კურს“-ის ბრენდის გამოყენების უფლება
  • კომპიუტერული პროგრამა „რა-კურს“-ის გამოყენების ლიცენზია
  • კომპანია „რა“-ს კორპორატიულ საიტში მონაწილეობა
  • „რა-კურს“-ის სამედიცინო ცენტრების ქსელის კორპორატიულ საიტში მონაწილეობა
  • „რა-კურსის“ სამკურნალო დაწესებულებების ერთობლივ სარეკლამო სისტემაში მონაწილეობა
  • კომპიუტერული პროგრამების მომსახურება
  • კომპიუტერული პროგრამების განახლება დიაგნოსტიკის მეთოდების და მკურნალობის სქემების სრულყოფით და გაღრმავებით, გაწეული სამედიცინო მომსახურების ჩამონათვალის გაფართოებით, არანაკლებ წელიწადში ერთხელ
  • აპარატულ-კომპიუტერულ ი კომპლექსის კომპლექტაციის გაფართოება გაწეული სამედიცინო მომსახურების ჩამონათვალის გაფართოების პარალელურად - კომპიუტერული პროგრამების განახლების მიხედვით
  • ახალი ცნობარებისა და მეთოდური სიახლეების მიწოდება – მათი გამოჩენის პარალელურად

პირველ პარტნიორს სახელმწიფოში - ეკონომიკურად მომგებიანი შეთავაზება გახდეთ კომპანია „რა“-ს წარმომადგენელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სამედიცინო ცენტრის ხარჯების სწრაფი ანაზღაურების და დამატებითი მოგების მუდმივი მიღების შესაძლებლობით