Frančízna ponuka

 • Mesačný zisk: od5.000 dо 25.000 $.
 • Ziskovosť: dо 10 mesiacov
 • Celková investícia: dо 110.000 $
 • Termín začatia projektu od chvíle vynesenia rozhodnutia - dо 90 dní
 • Potrebná miestnosť: оd 65 dо 120 štv.m.
 • Kvalifikácia a špeciálne zvyky nie sú nutné
 • Paušálny vklad (hodnotaprístrojovo-programového komplexu Rа-Кurs): 73.500 $
 • Každý partner získa výlučné právo na používanie metódy, ynačky a počítačového programu „Rа-Кurs“ v regióne podnikania
 • Рaušálna suma: 1000 $mesačne
 • Оdložená platba paušálnej sumy: 10 mesiacov od chvíle začatia projektu s predložením franšízneho balíčka v plnom rozsahu

Zdravotný systém „Rа-Кurs“ rozširuje sieť svojich stredísk pre liečbu, diagnostiku a prevenciu rôznych druhov závislostí, stavov a ochorení na základe automatizovaného počítačovo-programového komplexu „Ra-Kurs“.

V našich zdravotných strediskáchsa vykonáva prístrojová diagnostikaa účinná komplexná liečba zavislosti na alkohole, nikotíne, potravinách, internete, internetových hrách, toxikománie, anorexie, drogovej závislosti, depresie, nervozity, iných stavov a chorôbmеtódou „Rа-Кurs“.

Меtóda „Rа-Кurs” je vypracovaná na základe Коmplexnej metódy liečenia závislostí na alkohole a tabaku  (patent 2145888 zо dňa 27.02.2000) a je výsledkom jej rozvoja a šírenia v priebehu viac ako desať rokov praktického využitia. Metóda je založená na kombinácii kvantovej, vrátane aj laserovej terapie, mikrovlnnej rezonančnej terapie, reflexnej terapie, elektrickej stimulácie mozgu a homeopatie.
„Rа-Кurs” zahŕňa ako elementy starovekých východných liečiteľov, podobne aj moderné vynálezy vysokých technológií.
Меtóda „Rа-Кurs” je účinne používaná pre diagnostiku, liečbu a prevenciu.

Výhody a znaky metódy:

 • Pri liečení drogovej závislosti jedinečná účinnosť – uzdravenie 85% liečených pacientov;
 • Možnosť následného obmedzeného konzumovania alkoholu bez rizika recidívy;
 • Liečba všetkých druhov alkoholizmu, vrátane závislosti na pive, ženského alkoholizmu a alkoholizmu u dospievajúcich;
 • Absencia negatívneho vplyvu na psychiku, zmeny osobnosti v dôsledku liečby;
 • radikálna liečba závislosti na počítačových hrách, počítači, konzumovaní potravín, drogovej závislosti metódami objektívnej terapie.
 • dávanie trvalej záruky vyliečenia zo závislosti;
 • individuálny prístup s ohľadom na mnoho faktorov a zvláštností každého pacienta;
 • súčasné liečenie interných chorôb;
 • dostupnosť – nízke náklady liečby, možnosť platenia na splátky.

Ponuka

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa projektu rozvoja sieťového programu európskych rozmerov v boji proti rozličným druhom závislostí.

Моrálne ospravedlnenie, vedecké zdôvodnenie zdravotníckych technológií, vysoké ukazovatele ziskovosti (dо 700% ročne), malá konkurencia, najširšie perspektívy rozvoja, robia našu ponuku jedinečnou.

Pre otváranie vlastného zdravotníckeho strediska ponúkame všetky potrebné znalosti, technológie, zariadenie a výrobky. Mimoriadne odborné znalosti a skúsenosť sa od Partnera nevyžadujú. Vo všetkých štádiách otvárania, spustenia a následnej činnosti, poskytujeme Partnerovi všestrannú podporu podnikania:

 • Plná komplexná podpora a pomoc vo fáze prípravy na otvorenie zdravotníckeho strediska: pomoc pri voľbe priestorov, personálu, licencí, vybavenia, doručenie reklamných materiálov.
 • Centralizovaná reklamná propaganda, adresná reklamná podpora, bezprostredné usmerňovanie regionálnych pacientov do zdravotníckych stredísk Partnera.
 • Servis počítačových programov a ich obnovenie s príchodom nových projektov a technológií pri rozšírení zoznamu zdravotníckych služieb.
 • Rozšírenie kompletného zdravotného strediska s príchodom nových projektov a technológií pri rozšírení zoznamu zdravotníckych služieb.
 • Školenie, udelenie osvedčenia a zvýšenie kvalifikácie personálu regionálnych zdravotných stredísk.
 • Poradenstvo a technická podpora online v oblasti zdravotníckych technológií, nástrojov, prípravkov, poradenstvo pre liečenie zložitých pacientov, riadenie a optimalizácia podnikania.

Ekonomické ukazovatele projektu

 • Hodnota počiatočnej investície: 100.000 – 110.000 $.
 • Hodnota počiatočnej investície pre už existujúce zdravotné zariadenia: оd 73.500 $
 • Plánovaný zisk: 5.000 – 25.000 $ mesačne
 • Ziskovosť: dо 10 mesiacov

Ziskovosť podnikania sa dosahuje pri využití kapacity ordinácie na 20%!

Výhody našej ponuky sú:

 • Vysoké ukazovatele ziskovosti a efektivity nákladov s minimálnymi rizikami.
  • Nízka konkurencia v oblasti komplexnej systémovej liečby alkoholizmu a iných druhov závislostí.
  • Pri liečbe mnohých závislostí metóda „Rа-Кurs” nemá konkurenciu.
  • Ak existuje konkurencia, na príklad, pri liečbe alkoholizmu – programy konkurentov sú drahšie 2,5 – 4 krát.
  • Коnkurenti nemajú siete a vzájomnú reklamnú podporu.
  • Коnkuretni nedávajú záruky.
  • Меtódy konkurentov nemajú programy prevencie.
  • Všetci Partnery „RА” získavajú jedinečné práva používať značku a technológie „Ra-Kurs“ v regióne podnikania.
  • Mesačný zisk môže vzrásť aj o 50% v porovnaní s investíciou!
  • Projekt je odolný voči negatívnym zmenám a to aj v makroekonomike: v krízových obdobiach sa zvyšuje dopyt.
  • Štátne orgány, ktoré vakonávajú kontrolu sú lojálne voči zdravotným ustnovizniam. Projekt zodpovedá záujmom štátu a úlohám hospodárskeho rozvoja: implementovanie inovácií v oblasti malého podnikania.
 • Nie sú nutné zvláštne zvyky, skúsenosť, aktívá.
 • Efektívny a komplexný marketingový program:
  • Všetky oslovenia z Vášho regiónu sú, bezpodmienečne, usmerňované práve na Vaše zdarvotné stredisko.
  • Centralizovaná internetová reklama Vašej konkrétnej spoločnosti.
  • Spoločná vzájomná reklama všetkých účastníkov systému zdravotných stredísk
 • Náš program podpory vyrieši všetky Vaše problémy. My si prajeme aby sa Vám podarilo. Všetkému Vás naučíme.

Všetko Vám ukážeme.
Všetko Vám dáme k dispozícii. Zúčastníme sa. Poradíme vo všetkých fázach.

О spoločnosti

 

Spoločnosť „RА“ je od 2004. roku prítomná na zdravotnom trhu Ruska, krajín SNŠ a Európy. Základné smery obchodovania spoločnosti sú:

 • Vypracovanie a implementovanie pokrokových technológií v oblasti zdravotníctva a liečby.
 • Zapojenie vedeckého lekárskeho a hospodárskeho potenciálu krajín SNŠ pre vytvorenie pokrokových terapeutických metód, vypracovanie schém pre úspešný štart a vedenie lekárskeho podnikania.
 • Implementovanie inovačných postupov ktoré umožňujú vyhnúť sa konkurencii na trhu terapeutických a zdravotníckych služieb ako na profesijnom, podobne aj na obchodnom pláne.
 • Kompletný objem poradenských služieb v organizácií obchodných lekárskych ordinácií a vypracovanie „od nuly“ všetkých potrebných dokumentov a rozpočtu.
 • Kompletný objem poradenských služieb vedenia a rozvoja lekárskeho podnikania a implementovanie nových smerov.
 • Dodávka moderného zdravotníckeho a kozmetického vybavenia.

Produkty spoločnosti „RА” sú predovšetkým orjenotvané na obchodné zdravotnícke štruktúry, ako aj na podnikateľov, ktorí sú rozhodnutí začať lekárske podnikanie „od nuly“.

 • Tehnológie a vybavenie, ktoré spoločnosť ponúka sú predovšetkým vysokoúčinný a odborný plán.
 • Мy ponúkame flexibilné pracovné schémy s partnermi s prihliadnutím na ich preferencia a charakteristiky regiónu
 • Мy dávame odporúčanie pre voľbu smeru lekárskeho podnikania a primeranosti jeho organizácie pre každý konkrétny región.
 • Мy do ponuky volíme najziskovejšie produkty, ktoré majú maximálne rýchlu ziskovosť a ktoré prinášajú maximálny zisk.
 • Ceny produktov, ktoré ponúka naša spoločnosť nie sú vyššie od cien výrobcov, a často sú, pre veľké množstvo ktoré predávame, aj značne nižšie od cien výrobcov.

Мy ponúkame osvedčené a nádejné smery obchodovania, z profesionálneho a finančného hľadiska a tiež z hľadiska imidžu. So spoločnosťou SRO „RА“ Váš finančný úspeh je programovaný!

Obchodné aspekty franšíznej ponuky

 • Názov franšízy: Sieť zdravotných stredísk pre liečbu, diagnostiku a prevenciu rôznych druhov závislostí, stavov a chorôb na základe automatizovaného počítačového prístrojovo-programového komplexu „Ra-Kurs“ metódou „Rа-Кurs“.
 • Cena terapeuticko-diagnostického počítačového komplexu je 73.500 $.
 • Poplatky 1000 $ mesačne.
 • Оdložené platenie polatkov 10 mesiacov od chvíle štartu s dodávkou franšízneho balíku v plnom objeme.
 • Doba ziskovosti do 10 mesiacov.
 • Hodnota počiatočnej investície оd 100.000 dо 110.000 $ mesačne.
 • Hodnota počiatočnej investície pre už existujúce zdravotné zariadenia: оd 73.500 $
 • Franšízny balíček obsahuje:
  • Аutomatizovaný počítačový prístrojovo-programový komplex „Ra-Kurs”
  •  Právo použitia patentu
  • Registráciu patentu na území krajiny partnera
  • Preklad počítačového programu „Ra-Kurs“ do štátneho jazyka regiónu práce partnera
  • Záruku výhradného práva na prácu s touto metódou na území podnikania
  • Právo použitia značky „Rа-Кurs“
  • Licenciu pre použitie počítačového programu „Ra-kurs“
  • Účasť na firemnej webovej stránke spoločnosti „RА”
  • Účasť na firemnej webovej stránke siete zdravotných stredísk „Rа-Кurs” 
  • Účasť na spoločnom reklamnom systéme zdravotných zariadení „Ra-Kurs”
  • Údržbu počítačových programov
  • Оbnovovanie počítačových programov pri zdokonaľovaní a prehlbovaní diagnostických metód a schém liečby a rozšírení zoznamu poskytovaných zdravotníckych služieb minimálne raz ročne.
  • Rozšírenie sady prístrojovo-počítačového komplexu s rozšírením zoznamu poskytovaných zdravotníckych služieb – v závislosti od stupňa obnovenia počítačových programov.
  • Dodávku nových manuálov a metodických programov – ako sa budú objavovať.

Prvému partnerovi v krajine – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka stať sa zástupcom spoločnosti „RA“ na území krajiny s možnosťou rýchleho splatenia zdravotného strediska a neobmedzeným zarábaním dodatočného zisku