Françaýzing teklibi

 • Aýlyk girdeýji 5 000-den 25 000 $. çenli
 • 10 aýa çenli özüni ödeme
 • Umumy maýa goýum 110 000 $ çenli
 • Karara gelneninden soň işe goýberme möhleti - 90 güne çenli
 • Binanyň meýdany 65 bilen 120 inedördül metr aralygy
 • Ýörite okuw we ukyplylyk talap etmeýär
 • Bir gezeginde tölenýän töleg (Ra-Kurs enjam we programma toplumy) 73 500 $
 • Her bir kärdeşe iş alyp barýan sebitinde Ra-Kurs usulyýetini, brendi we kompýuter programmasyny ulanmak üçin aýratyn hukuklar berilýär
 • Aýda 1000 $ roýalti.
 • Frabçaýzing paketi doly göwrümde üpjün edilende başlanan wagtyndan 10 aýa çenli roýalti tölemegi yza çekmek

"Ra-Kurs" lukmançylyk ulgamy, garaşlylygyň, ýaramaz ýagdaýlaryň we keselleriň dürli görnüşlerini "Ra-Kurs" programma üpjünçilikli awtomatizirlenen kompýuter arkaly bejermek, diagnostika etmek we öňüni almak boýunça özüniň kärdeşlerini köpeldýär.

Biziň lukmançylyk merkezlerimizde "Ra-Kurs" usulyýetini ulanyp enjam arkaly alkogol, nikotin, nahar, internet, oýun garaşlylyklaryň, toksikomaniýam anoreksiýa, narkomaniýa, depressiýa, newroz, beýleki ýagdaýlar we keselleriň diagnostikasy we netijeli toplumlaýyn bejerişi geçirilýär

"Ra-Kurs" alkogol we temmäki garaşlylygy toplumlaýyn bejeriş usulyýeti esasynda işlenip düzüldi (27.02.2000 seneli 2145888 belgili patent) we onuň on ýyldan hem gowrak döwrüň dowamynda iş ýüzünde ulanylyp kämilleşmeginiň netijesi bolup durýar. Bu usulyýet kwant terapiýasy, lazer terapiýasyny, şol sanda mikrotolkunly rezonans terapiýasyny, refleksoterapiýany, transkranial elektrik stimulýasiýasynyň terapiýasy we gomeopatiýany uygaşdyryp ulanmaklyga esaslanýar.

"Ra-Kurs" öz içine gadymy gündogar praktikalarty bilen bir hatarda soňky tehnologiýalar bilen gazanylanlary alýar.

“Ra-Kurs” usulyýeti aşakdakylaryň diagnostikasynda, bejerişlerde we öňüni almakda ulanylýar

Usulyýetiň artykmaçlyklary we tapawudy:

 • narkologiýa babatda aýratyn netijelik – bejergi geçen pasientleriň 85% sagalmagy;
 • gaýtalanmak howpy bolmazdan goşmaça alkogol ulanmak mümkinçiligi
 • piwo alkogoly, aýallaryň we ýetginjekleriň arasynda alkogolizmiň ähli görnüşlerini bejermek
 • psihika ýaramaz täsiriň bolmazlygy, bejeriş netijesinde şahsyýetiň üýtgemezligi
 • obýektiw täsir ediş arkaly oýun, kompýuter, naharm narkotiki garaşlylygy düýpli bejermek
 • garaşlylykdan bejerilendigi barada möhletsiz kepilnamalar bermek
 • birnäçe faktorlary we her bir pasientiň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup aýratyn çemeleşmek
 • içki keselleri hem bir ugurda bejermek
 • elýeterlilik - berejginiň gymmat bolmazlygy, tapgyrlaýyn tölemek mümkinçiligi

Täjirçilik teklibi

Garaşlylygyň dürli görnüşleri bilen göreş boýunça Ýewropa programmasyny kämilleşdirmek taslamasyna gatnaşmaklygy teklip edýäris.

Işiň moral taýdan mälimligi, lukmançylyk tehnologiýalarynyň ylmy taýdan delillendirilmegi, girdeýjiligiň ýokary görkezijileri (ýylda 700% çenli), pudakdaky bäsdeşligiň pes bolmagy, ösüş perspektiwasynyň ýokary bolmagy teklibimizi aýratyn ähmiýete eýe edýär.

Hususy lukmançylyk merkezi açmak üçin zerur bolan ähli maglumatlarm tehnologiýalar, usulyýetler, enjamlar we derman serişdeleri üpjün edilýär. Kärdeşiň aýratyn bilime we ukyba eýe bolmaklygy talap edilmeýär. Açylyşyň, işe başlamagyň we ondan soňky işleriň ähli tapgyrlarynda kärdeşiň işlerinde doly derejede goldaw berilýär:

 • Lukmançylyk merkezi açylyşa taýýarlamak tapgyrynda goldaw we kömegiň doly berilmegi: jaýyň, işgäriň saýlanmagy, lizensiýa, enjamlaşdyryş, mahabat materiallary üpjün etmek boýunça kömek
 • Mahabat arkaly öňe sürmek, adres arkaly mahabat bilen öňe sürmek, sebitdäki pasientleri kärdeşiň lukmançylyk merkezin göni ugrukdyrmak.
 • Täze işläp düzmeler we tehnologiýalaryň peýda bolmagy, üpjün edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň sanawyny artmagynda kompýuter programmasyna hyzmat etmek we ony täzelemek
 • Üpjün edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň sanawyny artmagy bilen täze işläp düzmeler we tehnologiýalaryň peýda bolmagynda lukmançylyk merkeziň üpjünçiligini artdyrmak
 • Sebitara lukmançylyk merkezleriniň işgärlerini okatmak, synagdan geçirmek we hüär derejelerini ýokarlandyrmak.
 • Lukmançylyk tehnologiýalary, enjamlary, derman serişdeleri barada maslahat beriş we onlaýn tehniki hyzmat, ýagdaýy kyn bolan pasientler, işi alyp barmak we kämilleşdirmek barada maslahat bermek

Taslamanyň ykdysady görkezijileri

 • Başlangyç maýa goýumlaryň möçberi: 100 000 – 110 000 $.
 • Hereket edýän lukmançylyk merkezleri üçin başlangyç maýa goýumlaryň möçberi: 73 500 $ başlap
 • Meýilnama boýunça girdeýji: aýda 5 000 – 25 000 $
 • 10 aýa çenli özüni ödeme

Işi çykdaýjysyz alyp barmak üçin kabinetiň 20% ýüki almagy ýeterlikdir!

Teklibimiziň artykmaçlygy

 • Minimal töwekgelçilik bilen ýokary derejede düşewüntlilik we özüni ödeme mümkinçiligi:
  • Alkogolizm we garaşlylygyň beýleki görnüşlerini toplumlaýyn bejermek pudagyndaky bäsdeşlik derejesiniň pes bolmagy.
  • Garaşlylygyň birnäçe görnüşleri boýunça “Ra-Kurs” usulyýetine basdeş bolup biljek zat ýok.
  • Bäsdeşlik bolan halatynda, mysal üçin alkogolizmi bejermek boýunça, bäsdeşleriň programmalary 2,5 - 4 esse has gymmat.
  • Bäsdeşlerde kärdeşlik tory we mahabat arkaly goldaw ýok.
  • Bäsdeşler kepillik bermeýär.
  • Bäsdeşleriň usulyýetlerinde öňüni alyş programmalary ýok.
  • "RА"-nyň ähli kärdeşleri işi alyp barýan ýerlerinde Ra-Kurs brendini we tehnologiýasyny ulanmak hukugyna eýe bolýar.
  • Maýa goýumyna baglylykda aýlyk girdeýji 50% geçip bilýär!
  • Taslama makroykdysadyýetde hem ýaramaz täsirlere garşy durnukly: krizis döwründe talap diňe artýar.
  • Barlaýan edaralar lukmançylyk edaralara oňaýly garaýalar. Taslama döwlet derejesinde peýdaly we ykdysadyýeti ösdürmek maksatnamasyna laýyk gelýär: kiçi bizneslerde täzelikleri girizmek.
 • Aýratyn ukyplar, tejribe we aktiwler talap edilmeýär.
 • Marketingiň netijeli we göwrümleýin programmasy:
  • Sebitiňizdäki ähli ýüz tutmalar elbetde siziň lukmançylyk merkeziňize ugrukdyrylýar.
  • Internet arkaly hut siziň kompaniýaňyzyň mahabaty.
  • lukmançylyk merkezleriniň ulgamlary boýunçä ähli gatnaşyjylaryň bilelikdäki mahabaty
 • Goldaw bermek programmamyz ähli meseleleriňizi çözer. Biz siziň üstünlik gazanmagyňyzy isleýäris. Ähli zatlary okadarys. Ähli zatlary görkezeris.
  Ähli zatlary üpjün ederis. Gatnaşarys. Ähli tapgyrlarda maslahat bereris.

 

Kompaniýa barada

"RA" kompaniýasy Russiýa Federasiýasynyň, GDA ýurtlary we Ýewropanyň lukmançylyk bazarynda 2004-nji ýyldan bäri işleýär. Kompaniýanyň esasy işlerine ular girýär:

 • Lukmançylyk we bejeriş pudagynda öňde barýan tehnologiýalary işläp düzmek we girizmek.
 • Kämil lukmançylyk we sagaldyş usulyýetlerini döretmek, lukmançylyk işini üstünlikli başlamak we ýöretmek üçin shemalary işläp düzmek üçin GDA ýurtlaryň ylmy taýdan lukmançylyk we ykdysady potensialyny çekmek
 • Lukmançylyk we sagaldyş hyzmatlaryny bermek boýunça bazardaky hem hünär ugry boýunça, hem täjirçilik babatda bäsdeşligi aradan aýyrmak mümkinçiligini berjek innowasion işläp düzmeleri girizmek.
 • Täjirçilik maksatly lukmançylyk otaglaryny we edaralaryny zerur bolan ähli resminamalar we hasaplar bilen bilelikde başdan-aýak gurnamak boýunça doly derejede maslahat beriş hyzmatlary
 • Lukmançylyk işini ýöretmek we ösdürmek hem-de täze ugurlary girizmek boýunça maslahat beriş hyzmatlary
 • Döwrebap lukmançylyk we kosmetologiýa enjamlaryny üpjün etmek

“RA” kompaniýasynyň önümleri ilki bilen täjirçilik maksatly lukmançylyk edaralaryna, şeýle hem lukmançylyk işini noldan başlamak isleýän telekeçilere gönükdirilendir.

 • Kompaniýa tarapyndan hödür edilýän tehnologiýalar bilen enjamlar ilki bilen hünär boýunça ýokary netijeligi bilen tapawutlanýar.
 • Biz kärdeşleriň isleglerini we sebitiň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup işlemegiň maýyşgak shemalaryny hödür edýäris
 • Biz lukmançylyk işleriniň ugruny saýlap almakda we ony her bir sebit üçin aýratynlykda guramakda maslahat berýäris.
 • Biz teklip üçin iň ýokary girdeýjili we özüni ödeme möhleti iň gysga bolan önümleri saýlaýarys.
 • Kompaniýamyz tarapyndan hödürlenýän önümleriň bahalary öndürijileriň bahasyny geçmeýär, köplenç halatda haryt aýlannyşygy sebäpli arzanrak hem bolýar.

Biz barlanan we hünär hem-de maliýe boýunça perspektiwli, abraýy ýokary önümleri teklip edýäris. "RA" jogapkärçiligi çäkli jemgyýet bilen maliýe üstünligiňiz programmirlenendir!

Françaýzing teklibiň täjirçilik aspektleri

Ýurtdaky ilkinji kärdeşe - şol ýurduň çäklerinde lukmançylyk merkeziň puluny çalt ödemek we möhletsiz goşmaça girdeýji almak mümkinçiligi bilen RA kompaniýanyň wekili bolmaklyk ykdysady taýdan amatly teklipdir